Privacy statement

Verzekeringskracht verwerkt persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de informatie die jij ons verschaft te allen tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Verzekeringskracht (hierna: “Verzekeringskracht” of “wij”) is een Nederlandse organisatie welke is gevestigd aan de Geerstraat 24, 8171 LJ te Vaassen. Wij bieden capaciteits- en werving & selectie oplossingen, wij bemiddelen professionals en leveren specialistische diensten in de breedste zin van het woord en verwerken in dat kader persoonsgegevens. Dit doen wij hoofdzakelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter uitvoering van deze activiteiten en het beheren van de daaruit voorvloeiende relaties. Hierbij hoort ook het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Voor Verzekeringskracht is een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang, wat maakt dat wij zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. Wij respecteren de privacy van alle betrokkenen die op enige wijze zijn verbonden aan onze organisatie of gebruik maken van onze diensten.

WELKE SOORTEN GEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Jouw persoonsgegevens verkrijgen wij door hier om te vragen, waarbij wij deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan de doeleinden waarvoor jij deze informatie heeft verstrekt. Indien noodzakelijk zullen wij om jouw expliciete toestemming vragen. Je hebt ten alle tijden de keuze of je jouw persoonsgegevens wilt verstrekken, met daarbij altijd de mogelijkheid om contact op te nemen wanneer je de toestemming wilt intrekken of indien je meer informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Wij gebruiken de volgende gegevens van onze betrokkenen voor de in dit statement genoemde doeleinden:

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens, zoals een(mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Curriculum vitae (wanneer jij ons dat toestuurt);
 • Betalingsgegevens;
 • (Technische)gegevens over het gebruik van onze website;
 • Gegevens om te kunnen voldoen aan onze (wettelijke)verplichtingen.

Verzekeringskracht gebruikt in bepaalde gevallen ook bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Dit wordt enkel opgevraagd wanneer hier een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt of wanneer wij jouw toestemming hebben verkregen.

VAN WIE VERWERKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?
Verzekeringskracht verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de persoonsgegevens van:

 • Opdrachtgevers;
 • (Potentiële) kandidaten;
 • Personen die interesse tonen in onze diensten;
 • Externe partijen waarmee wij samenwerkingen aangaan.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van overeenkomsten, het informeren van onze relaties, het uitvoeren van onze organisatiedoelen en het behartigen van onze bedrijfsbelangen met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van ons klantenbestand. Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zo lang als nodig voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Verzekeringskracht gebruikt de vrijwillig door jou verstrekte persoonsgegevens om met jou te communiceren en jou op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor onze dienstverlening.

Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens enkel gebruiken wanneer jij hier toestemming voor hebt gegeven.

(Potentiële) kandidaten:
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze werving en selectie, search en bemiddeling dienstverlening, zodat wij:

 • Jouw beschikbaarheid en algemene geschiktheid kunnen beoordelen in verband met bemiddeling voor een vacature;
 • Jou kunnen benaderen en informeren over mogelijk voor jou interessante posities;
 • Jouw mogelijke belangstelling c.q. geschiktheid als kandidaat kunnen beoordelen voor specifieke vacatures, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.

Zakelijke relaties:
Wanneer wij een zakelijke relatie met jou onderhouden c.q. beogen op te bouwen, leggen wij contactinformatie en contactmomenten vast zodat wij jou zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn:

 • Bij het vervullen van opdrachten;
 • Met het opbouwen van branche en vakkennis;
 • Met het jou betrekken bij onze overige netwerkactiviteiten.

DOELEINDEN VOOR VERWERKING
Verzekeringskracht zorgt ervoor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een grondslag aanwezig is. Wanneer niet sprake is van een rechtmatige verwerking dan zullen wij jouw persoonsgegevens niet verwerken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat Verzekeringskracht jouw persoonsgegevens verwerkt indien dit gebeurt op basis van een van de grondslagen opgenomen in de AVG. De verwerking is rechtmatig wanneer Verzekeringskracht gegevens verwerkt:

 • Voor de uitvoering van een of meerdere overeenkomsten;
 • Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking een van de volgende doelen heeft (1) marketing; (2) werven van opdrachten (acquisitie); (3) relatiebeheer en accountmanagement; (4) voeren en optimaliseren van onze bedrijfsvoering; 
 • Met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Verzekeringskracht houdt zich aan haar plicht dat de verwerking niet indruist tegen de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkenen.
Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen gegevens omtrent geloof, ras of politieke voorkeur verwerken.

WELKE BEWAARTERMIJNEN HANTEREN WIJ?
Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Verzekeringskracht.
Jouw CV-gegevens bewaren wij 2 jaar. Wij zullen jou zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht sturen dat jouw gegevens bij ons in het bestand staan. Bij het bericht krijgt je de optie om aan te geven dat je toestemming geeft voor het langer bewaren van jouw CV en/of een recente versie van jouw CV aan ons toe te zenden.

MET WIE WISSELEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS UIT?
Verzekeringskracht bewaart de persoonsgegevens van haar relaties en betrokkenen zolang als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering. Er geldt geen vaste bewaartermijn, of vast criterium, die we kunnen meegeven aan de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt door Verzekeringskracht.

Jouw gegevens kunnen binnen Verzekeringskracht uitgewisseld en gecombineerd worden. In uitzonderlijke gevallen worden deze gegevens gedeeld met derden. In zulke gevallen verplichten wij deze partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden waarbij Verzekeringskracht verantwoordelijk blijft voor de gegevens die wij van jou hebben ontvangen. Voorgaande houdt in dat wij het doel en de middelen bepalen en dat deze verwerker volgens onze instructies en onze beveiligingsstandaarden jouw gegevens verwerkt. Deze afspraken leggen wij vast in verwerkersovereenkomsten.

HOE HEBBEN WIJ DE BEVEILIGING GEREGELD?
Wij spannen ons maximaal in om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Verzekeringskracht werkt op het gebied van IT Security en software met leveranciers die beschikken over passende en geschikte middelen en beheerprocedures om de gegevens die wij verwerken te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik te garanderen.

GEBRUIKEN WIJ COOKIES?
De website van Verzekeringskracht gebruikt cookies voor functionele doeleinden. Het is belangrijk dat de website juist blijft functioneren zodat Verzekeringskracht jou optimaal van dienst kan zijn. Daarnaast gebruikt Verzekeringskracht een Tracking cookie voor Google Analytics, dit doen wij om de ervaringen op onze website te verbeteren. Technisch noodzakelijke cookies (functionele cookies), die nodig zijn voor de werking van de website, mag Verzekeringskracht zonder toestemming plaatsen.

HOE ZIT HET MET JOUW RECHTEN?
Op elk moment kun je om inzage vragen in de door Verzekeringskracht verzamelde gegevens over jou. Deze aanvraag dient schriftelijk via post of e-mail te geschieden. Bij de behandeling van jouw aanvraag zullen wij altijd controlevragen stellen om te verifiëren of jij de rechtmatige verzoeker bent.

Je hebt het recht op (1) algemene inzage in jouw gegevens die bij ons bekend zijn; (2) informatie over de verwerkingen die worden gedaan met jouw gegevens; (3) correctie/aanpassingen van de gegevens die bij ons bekend zijn; (4) het verwijderen van de gegevens (recht op vergetelheid); (5) het beperken van de verwerking van jouw gegevens en; (6) indien mogelijk het overdragen van jouw gegevens aan andere partijen (data portabiliteit).

Mocht je vragen en/of klachten hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kijken wij graag met jou naar een passende oplossing. Wij willen graag dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
Verzekeringskracht behoudt zich het recht voor de privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website en/of via directe berichtgeving. Deze versie is opgesteld in mei 2022.

VRAGEN
Mocht je vragen hebben over privacy en de bescherming van persoonsgegevens dan kun je een e-mail sturen naar info@verzekeringskracht.nl.